Skip to main content

Regulamin kameralnych spotkań/spacerów socjalizacyjnych

 1. Szkoła Psiaki Poznaniaki (zwana dalej Szkołą) zobowiązuje się do rzetelnego przeprowadzenia spotkań/spacerów socjalizacyjnych nazywanych dalej Spotkaniami.
 2. Właściciel/Opiekun psa (zwany dalej Uczestnikiem) zobowiązuje się do przekazania Szkole rzetelnych i prawdziwych informacji dot. psa, w tym niezatajanie oraz udzielanie wszelkich informacji mogących wpływać na bezpieczeństwo wszystkich stron (ludzi i psów) biorących udział w Spotkaniach oraz osób i zwierząt postronnych.
 3. Uczestnik Spotkania zobowiązuje się do posiadania i przedstawienia Szkole aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. Zalecane jest także zabezpieczenie psa przed kleszczami i pchłami.
 4. Zajęcia odbywają się na terenie ogólnodostępnym i nieogrodzonym. W związku z tym Szkoła nie gwarantuje, że jest on wolny od czynników chorobotwórczych ani obecności innych psów. Uczestnik decyduje się na udział w Spotkaniach na własną odpowiedzialność i rezygnuje z wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w razie zachorowania lub śmierci psa w wyniku kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi i/lub zwierzętami, w tym psami, nie będącymi uczestnikami Spotkania.
 5. Podczas Spotkań Uczestnik stosuje się ściśle do zaleceń trenera, w tym dotyczących zasad bezpieczeństwa i noszenia przez psa kagańca (jeśli zachodzi taka potrzeba). Uczestnik asekuruje swojego psa na smyczy/lince.
 6. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie i swojego psa oraz zobowiązuje się do pokrycia związanych z nimi kosztów.
 7. Każdy Uczestnik sprząta po swoim psie.
 8. Spotkania przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Jako Opiekun psa może brać w nich udział osoba niepełnoletnia, ale wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu ze Szkołą przez Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej jeszcze przed rozpoczęciem Spotkań. Osoba niepełnoletnia podczas obecności na Spotkaniach pozostaje pod wyłączną opieką swojego Opiekuna prawnego, który ponosi za nią odpowiedzialność.
 9. W przypadku chęci rezygnacji lub zmiany ustalonego terminu Spotkania, warunkiem zwrotu wpłaty lub bezkosztowej zmiany tego terminu jest przesłanie informacji o chęci rezygnacji/zmiany terminu mailowo lub smsem najpóźniej na 2 dni przed ustalonym terminem S Uczestnikowi nie przysługuje zwrotwpłaty w przypadku rezygnacji lub chęci zmiany terminu po tym czasie (w okresie krótszym niż dwa dni przed Spotkaniem).
 10. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty dotyczącej Spotkania na którym nie był on obecny z przyczyn niezależnych od Szkoły jeśli nie uprzedził on Szkoły o swojej nieobecności najpóźniej na dwa dni przed terminem tego Spotkania.
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Spotkania oraz zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Uczestników. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze Spotkania i do zwrotu całości wpłaty.
 12. W przypadku odwołania przez Szkołę Spotkania (ze względu na warunki pogodowe lub z winy trenera), Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia go w najbliższym, dogodnym dla wszystkich Uczestników terminie lub zwrotu całości wpłaty (jeśli taka będzie decyzja Uczestnika).
 13. Uczestnik zapisując się na Spotkanie i wypełniając formularz zapisów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją tej usługi. Administratorem tych danych są Psiaki Poznaniaki Agnieszka Kauch z siedzibą przy ul. J. H. Dąbrowskiego 9, 62-090 Krzyszkowo, NIP 779 162 67 67, adres mail agnieszka@psiakipoznaniaki.pl, tel. 508 327 822. W każdej chwili Uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych z bazy Szkoły. Dane te będą przechowywane do czasu odwołania zgody (wystarczy wysłanie maila z takim żądaniem na adres agnieszka@psiakipoznaniaki.pl).
 14. Uczestnik, który naruszył warunki niniejszego Regulaminu zostanie poproszony o opuszczenie Spotkania bez zwrotu wpłaty lub jej części.
 15. Nadesłanie zgłoszenia na Spotkanie oraz uiszczenie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.