Skip to main content

Regulamin kursu „Do posłuszeństwa przez relację i uważność”

 1. Szkoła Psiaki Poznaniaki (zwana dalej Szkołą) zobowiązuje się do rzetelnego przeprowadzenia wszystkich spotkań przewidzianych w programie kursu (zwanego dalej Zajęciami).
 2. Właściciel/Opiekun psa (zwany dalej Uczestnikiem) zobowiązuje się do przedstawienia Szkole na pierwszym spotkaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. Zalecane jest także zabezpieczenie psa przed kleszczami i pchłami.
 3. Zajęcia odbywają się na terenie ogólnodostępnym i nieogrodzonym. W związku z tym Szkoła nie gwarantuje, że jest on wolny od czynników chorobotwórczych. Uczestnik decyduje się na udział w Zajęciach na własną odpowiedzialność i rezygnuje z wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w razie zachorowania lub śmierci psa.
 4. Podczas Zajęć Uczestnik stosuje się do zaleceń trenera oraz asekuruje swojego psa na smyczy/lince.
 5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie i swojego psa oraz zobowiązuje się do pokrycia związanych z nimi kosztów.
 6. Każdy Uczestnik sprząta po swoim psie.
 7. Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych. Jako Opiekun psa może brać w nich udział osoba niepełnoletnia, ale wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu ze Szkołą przez Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej jeszcze przed rozpoczęciem Zajęć. Osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku życia podczas obecności na Zajęciach pozostaje pod wyłączną opieką swojego Opiekuna prawnego.
 8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Zajęć najpóźniej na 14 dni przed pierwszym spotkaniem indywidualnym Szkoła zobowiązuje się do zwrotu wpłaty pomniejszonej o 150 zł. W przypadku rezygnacji w okresie pomiędzy 13-tym a 3-im dniem przed ich rozpoczęciem Szkoła zobowiązuje się do zwrotu połowy wpłaty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni przed spotkaniem indywidualnym wpłata nie podlega zwrotowi. Warunkiem otrzymania zwrotu lub jej części jest wysłanie przez Uczestnika we wskazanych wyżej terminach wiadomości mailowej z informacją o rezygnacji.
 9. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu rozpoczęcia Zajęć oraz zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu i do zwrotu całości wpłaty.
 10. W przypadku odwołania przez Szkołę daty konkretnego spotkania (ze względu na warunki pogodowe lub z winy trenera), Szkoła zobowiązuje się do nieodpłatnego odpracowania go z całą grupą w najbliższym, dogodnym dla wszystkich Uczestników terminie.
 11. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot całości lub części wpłaty dotyczącej zajęć, na których nie był on obecny z przyczyn niezależnych od Szkoły.
 12. Bezpłatne odrobienie zajęć na których Uczestnik nie był obecny możliwe jest wyłącznie pod warunkiem wolnego miejsca w analogicznej grupie i w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia zajęć grupowych. Odrabianie indywidulane możliwe jest za dopłatą również w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia zajęć grupowych: 120 zł/spotkanie.
 13. Uczestnik zapisując się na Zajęcia i wypełniając formularz zapisów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją kursu. Administratorem tych danych są Psiaki Poznaniaki Agnieszka Kauch z siedzibą przy ul. J. H. Dąbrowskiego 9, 62-090 Krzyszkowo, NIP 779 162 67 67, adres mail agnieszka@psiakipoznaniaki.pl, tel. 508 327 822. W każdej chwili Uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych z naszej bazy. Dane te będą przechowywane do czasu odwołania zgody (wystarczy wysłanie maila z takim żądaniem na adres agnieszka@psiakipoznaniaki.pl).
 14. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie praw autorskich. Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów udostępnianych mu przez Szkołę bez pisemnej zgody ich autora jest zabronione.
 15. Uczestnik, który naruszył warunki niniejszego Regulaminu zostanie poproszony o opuszczenie Zajęć bez zwrotu wpłaty lub jej części.
 16. Nadesłanie zgłoszenia na Zajęcia oraz uiszczenie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.